Formål

Innhold:

§ 1 Navn

§ 2 Formål

§ 3 Juridisk person, Begrenset gjeldsansvar

§ 4 Medlemmer – Kontingent

§ 5 Suspensjon / Eksklusjon

§ 6 Årsmøtet

§ 7 Ledelse av Årsmøtet

§ 8 Stemmegivning på Årsmøtet

§ 9 Årsmøtets oppgaver

§10 Styret

§11 Ekstraordinært Årsmøte

§12 Endring av vedtekter

Vedtekter:

Dyrebeskyttelsen Sør Rogaland

Stiftet 18 Januar 1876

Revidert 1999

§1

Navn

Foreningsnavn er: Dyrebeskyttelsen, Sør Rogaland (DSR) Tidligere kalt:

• Stavanger og Rogaland Dyrebeskyttelses Forening (SRD)

• Forening til Dyrenes Beskyttelse (fra 1920)

• Stavanger AMTS Forening til Dyrenes Beskyttelse 1876-1920

§2

Formål

• Arbeide for en hensynsfull behandling av dyr.

• Bekjempe mishandling og vannstell.

• Yte praktisk hjelp til dyr i nød.

• Spre kunnskap om dyrs egenart og naturlige behov til barn og voksne.

• Arbeide for at politiske og administrative myndigheter tar praktisk og økonomisk

ansvar for dyrevelferd.

§3

Juridisk person. Begrenset Gjeldsansvar.

• Forening er en selveide og frittstående person med upersonlig og begrenset ansvar

for gjeld.

§4

Medlemmer – Kontingent

• Enhver som vil arbeide for å fremme foreningens formål kan opptas som medlem.

• Medlemskapet er først gyldig fra den dag det er innbetalt og følger kallenderåret.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

• Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller

andre rettigheter og strykes som medlem.

• Medlemmer med stemmerett må være fyllt 18 år og må ha vært medlemmer i minst

3 måneder før årsmøtet.

• Foreningen kan samarbeide med andre foreninger og organisasjoner med samme

formål.

• Forpliktende tilslutning til eller utmelding fra andre organisasjoner vedtas med

alminnelig flertall på årsmøtet.

§5

Suspensjon / Eksklusjon

• Foreningen kan ekskludere et medlem som i vesentlig grad har handlet i strid

med foreningens vedtekter eller har skadet foreningens omdømme. Styret avgjør

om medlemmet skal suspenderes inntil eksklusjon eller fortsatt suspensjon er

behandlet på etterfølgende årsmøte. Eksklusjon krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Suspenderte medlemmer skal ha anledning til å tale sin sak overfor styre og

årsmøte.

§6

Årsmøtet

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes innen utgangen av mars

måned.

Årsmøtet innkalles av styret med 3 ukers skriftlig varsel eller kunngjøring i

pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret

senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og valgkomiteens innstilling må

være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Kun foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Stemmerett har bare de som

har vært betalende medlemmer i minst 3 måneder før årsmøtet. Årsmøtet kan

invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen må skje personlig ved

fremmøte eller ved fullmakt.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om endring i vedtektene som har vært

kunngjort i innkallingen til årsmøtet. Andre saker kan tas opp til diskusjon men

ikke vedtas.

§ 7

Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer trenger ikke å være medlem.

§ 8

Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke

avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte

kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme

avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall kandidater som skal velges

ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som ikke

inneholder foreslåtte kandidater eller annet antall kandidater enn det som skal

velges, teller ikke, og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de

avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd

flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av

varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første

omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så

bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de

valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget

ved loddtrekning.

§ 9

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle:

1. Valg av ordstyrer og referent.

2. Årsberetning.

3. Regnskap.

4. Budsjett.

5. Kontingent.

6. Innkomne forslag.

7. Valg av styre.

Styre skal ha en Leder og en Nestleder, 3 styremedlemmer og 2 eller 3

varamedlemmer..

Leder velges hvert år. Nestleder og styremedlemmer ellers velges for 2 år slik at det

annethvert år velges nestleder og 2 styremedlemmer og annethvert år bare 1

styremedlem. Leder, nestleder og styremedlemmer ellers som står på valg, kan

gjenvelges. Leder velges ved skjærskilt valg. Styret konstituerer ellers

seg selv med valg av nestleder og sekretær.

Varamedlemmer til styret og valgkomité velges hvert år.

Styret fremmer forslag til medlemmer i valgkomiteen.

Valgkomité består av leder og to medlemmer.

§ 10

Styret

Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste organ mellom

årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

2. Arbeide aktivt for foreningens formål.

3. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av

styremedlemmene forlanger det.

Styremøtene ledes av styrets leder. Dersom denne ikke er til stede, ledes møtet av

styrets nestleder. Styret er vedtaksført når alle styremedlemmer og

varamedlemmer så vidt mulig har fått innkalling og minst 5 av styrets medlemmer

er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller

møtelederens stemme dobbelt. Det skal føres protokoll fra styremøtene.

§ 11

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller når minst en tredjedel

av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som det ordinære årsmøtet med

minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er

kunngjort i innkallingen.

§ 12

Endring av vedtekter

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte

etter å ha vært kunngjort i innkallingen, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte

stemmer.

§ 13

Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir

oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3

måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3

flertall.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør skal årsmøtene bestemme hvordan

foreningens eiendeler skal anvendes. Anvendelsen skal være i overensstemmelse

med foreningens formål.